Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Laadittu 8.5.2018

1.REKISTERINPITÄJÄ

Alfheim Oy

Maksniementie 25 b

95230 Maksniemi

0500 111 777

2.YHTEYSHENKILÖ

Esa Mikkonen

info@alfheim.fi

0500 111 777

3.REKISTERIN NIMI

Alfheim Oy.n Toimeksianto- ja Asiakasrekisteri

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoa Alfheim Oy.n asiakkaista (luonnolliset sekä oikeushenkilöt) laskutusta ja toimeksiantojen toteuttamista sekä toimeksiantoihin liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien täyttämistä varten.

5.HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS JA SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään Alfheim Oy.n lukituissa ja valvotuissa tiloissa, aineistoon on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä.

ATK.lle tallennetut tiedot sijaitsevat laskutusjärjestelmässä, jonne pääsy on ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä, järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoliikenneyhteydet on suojattu palomuurilla.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia.

6.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää tietoja enintään seuraavasti:

Oikeushenkilöt:

 • Y-tunnus
 • Yrityksen/Toimipisteen nimi
 • Laskutusosoite
 • Yhteyshenkilö
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite 

Luonnolliset henkilöt:

 • Nimi
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Henkilötunnus
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

7.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältö syntyy asiakkaan suostumuksella hänen itse antamiensa tietojen pohjalta. Sisältöä kertyy myös välitysliikkeelle laissa säädetyn tunnistamisvelvoitteen kautta.

8.TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille rekisterinpitäjän toimesta. 

Asianosaisella on oikeus pyytää ja saada itsestään tallennettuja tietoja. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on toimitettava rekisterinpitäjälle tätä toimenpidettä koskeva omakätisesti allekirjoitettu pyyntö tai asioitava henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Viranomaisten oikeudesta saada tietoa rekisteristä säädetään lailla.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle